top of page

ניגוני רבי לוי יצחק מברדיטשב - 
הקלטות עתיקות לצד ניגונים בעיבודים עכשויים

"הניגונים נאספו כחלק מפרויקט מחקרי על ניגוני רבי לוי יצחק מברידטשב * המחקר המלא בנושא הניגונים מצוי במאמרם של מיכאל לוקין ומתן ויגודה: "ניגוני ר' לוי יצחק מברדיטשב בפרספקטיבה היסטורית" בספר רבי לוי יצחק מברדיטשב, היסטוריה, הגות וניגון, (עורכים: צבי מרק ורועי הורן), בעמ' 426
bottom of page