top of page

מבחר פרסומים אקדמאיים מאת חוקרי הקתדרה

'קדמות השכל' והלא מודע המטפיזי: דיון פילולוגי-פסיכואנליטי במושג חסידי

ד"ר שמואל ויינשטיין

'דעת': כתב עת לפילוסופיה יהודית וקבלה 87 (2019), עמ' 439 - 463.

 

bottom of page