Search
  • Ittai Malbin

קול קורא ומלגת עידוד לבוגרי התוכנית ללימודי חסידות תואר שלישי בחינוך ובתורת החסידות


בס"ד

קול קורא ומלגת עידוד לבוגרי התכנית ללימודי חסידות

תואר שלישי בחינוך ובתורת החסידות

(המודעה כתובה בלשון זכר ומיוחסת לנשים ולגברים כאחד)

מודעה זו מיועדת למי ששואפים להוסיף דעת ולהוביל שינוי בתפיסות של החינוך ולשם כך מעוניינים לכתוב עבודת דוקטור במטרה להעמיק בזיקה שבין תורת החסידות לשאלות וסוגיות עקרוניות ומעשיות של החינוך היהודי בימינו.

ההצעה פתוחה לסטודנטים שלהם בסיס ידע איתן בתורות ובחקר החסידות לצד ניסיון וענין קיומי בהוראה ו/או בעשייה חינוכית.

עבודת המחקר תהיה עיונית ותתבצע על בסיס הספרות העיונית והמחקרית החסידית והחינוכית. המחקר יעסוק בנושא שיתרום למחשבה, לתיאוריה ו/או לפרקטיקה של ההוראה והעשייה החינוכית היהודית ו/או החסידית.

שתי הצעות המחקר שתמצאנה הראויות ביותר תזכנה במלגת עידוד חד-פעמית מטעם הקתדרא ע"ש הרב ד"ר דוד אוקס להוראת מקצועות הקודש, ע"ס 2500 ₪ כל אחת.

בשנת הלימודים תשפ"א נכון פרופ' אלי הולצר מבית הספר לחינוך בבר-אילן לקבל להנחיה עד ארבעה סטודנטים חדשים.

תנאים להגשת מועמדות

- תואר שני עם תזה מטעם התכנית ללימודי חסידות, עם ציון 88 לפחות בתזה וכממוצע בכל הקורסים.

- קורות חיים, גליון ציונים של התואר השני ועותק של עבודת התזה שנכתבה במסגרת התכנית ללימודי חסידות.

- שתי המלצות המעידות על הידע ועל כישוריו העיוניים והמחקריים של המועמד.

- פיסקה ובה תיאור ראשוני של נושא המחקר המוצע.

מדגם כיוונים למחקר

* נושאים שלהם זיקה ייחודית למחשבת החינוך כגון יסודות בתורת האדם בחסידות, תפיסת האדם 'המחונך', תורת הנפש והאלוקות, ומושגי מפתח כמו דבקות, אהבה ויראת ה', תלמוד תורה, עבודה על המידות.

* נושאים שלהם נגיעה ישירה להוראת הדרשה, הסיפור או הניגון החסידי. כגון: סוגיות ב"תרגום חינוכי", הממדים הרוחניים והתיאולוגיים של הפדגוגיה, הממד ההרמנויטי של היצירה החסידית ושל הוראתה.

* נושאים שלהם זיקה לאתיקה של ההוראה כגון: דמותו ו'עבודת הפנימיות' של המורה לחסידות לנוכח סוגיות של סובלימציה והשלכות פסיכולוגיות; כריזמה, סמכות וגבולות אתיים בין המורה לתלמידיו.

* חינוך בהשראת תורת החסידות וזיקתם לסוגיות של מגדר, היחס לגוף, היחס למי שאינם שומרי תורה ומצוות, היחס למי שאינם בני ברית.

* תורת החסידות והחינוך לאמונה, לאהבת וליראת ה' בהקשרים פילוסופיים, סוציולוגיים ותרבותיים בהווה.

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 15.9.20/ כו' אלול התש"פ.

מועמדים ראויים יוזמנו לראיון אישי עם פרופ' אלי הולצר. עם התקבלותם הם יידרשו להירשם כתלמידים לתואר שלישי בבית הספר לחינוך באונ' בר-אילן על פי הנהלים המקובלים וייבחן הצורך, ההיקף והתוכן של השלמות מתאימות.

לפרטים נוספים ולהגשת מועמדות: Elie.Holzer@biu.ac.il

13 views