Search
  • Ittai Malbin

החלה ההרשמה לתוכנית בית המדרש לחסידות במדרשה לבנות

בית המדרש מיועד לסטודנטיות המעוניינות להעמיק בתורת החסידות במתכונת ובאווירת בית מדרש. הלימוד יתבסס על לימוד מודרך ב’חברותות’ ועל שעורים.

נושאי הלימוד: ספר ה׳תניא׳, תורת ה’שפת אמת’, ׳ליקוטי מוהר”ן׳ וספרות הבעש”ט ותלמידיו. התכנית תתקיים בימי שלישי.

התכנית מיועדת לתלמידות תואר שני ושלישי מכל הפקולטות. בראשה יעמדו ד”ר חנה הנדלר ופרופ’ צבי מרק - התכנית בשיתוף עם הקתדרה לחסידות ע”ש ר’ לוי יצחק מברדיטשב.

אפשרות מלגה למתאימות.

לפרטים נוספים: ד”ר חנה הנדלר hanahen@gmail.com ובמשרדי המדרשה - 03-5318270