Search
  • Ittai Malbin

כנס "עיונים חדשים בחסידות ברסלב" ייערך במכון ון-ליר

כנס עיונים חדשים בחסידות ברסלב ייערך בימים שני-רביעי, ד-ו בטבת תשע״ז, 2-4.1.2017 במכון ון ליר בירושלים.

תורתו של רבי נחמן מברסלב זכתה מראשיתה לתהודה ניכרת, הרבה מעבר לקבוצת חסידיו המובהקת - קבוצה שהייתה מצומצמת בהיקפה עד לעשורים האחרונים. התרחבותה המתמשכת של חסידות ברסלב בימינו והתפשטות החצרות השונות המרכיבות אותה היא תופעה חשובה ורבת פנים הראויה לדיון. אולם הפריחה העכשווית וחסרת התקדים של חסידות ברסלב ושל תורתו של רבי נחמן חורגת הרבה מעבר לגבולותיה של קבוצה חברתית או דתית זו או אחרת; אדרבה, יש לה מופעים רבים הן בתרבות הישראלית והן בזרמים שונים של יהדות התפוצות. הכנס נועד לבחון את התופעה ממגוון נקודות מבט, ולשם כך נבקש לכנס יחדיו חוקרים מתחומים שונים לצד רבנים ויוצרים.

הגותו של רבי נחמן, יצירתו הספרותית ודמותו האישית הפכו לחומרים תוססים בתרבות הישראלית והיהודית. לתופעה זו פנים רבות. תורתו של רבי נחמן מעוררת עניין גובר בקרב הוגים דתיים שאינם נמנים עם זרם ברסלב. יצירתו הספרותית והגותו מחלחלות אל התרבות הישראלית הלא־אורתודוכסית והשפעתן ניכרת במגוון תחומי יצירה: ספרות, שירה, אמנות, תיאטרון וקולנוע. במישור המחקרי אנו עדים להתרחבות העיסוק ברבי נחמן ובחסידות ברסלב. חוקרים מדיסציפלינות שונות – תרבות ופולקלור, אנתרופולוגיה וסוציולוגיה, היסטוריה, ספרות ומחשבת ישראל – מתעניינים בביטוייה הרבים של התופעה ומקדישים מחקרים להופעותיה השונות. עם תחומי המחקר נמנים ניתוח משנתו של רבי נחמן; מעקב היסטורי אחר התפתחותה של החסידות בדורות שלאחר רבי נחמן ורבי נתן; בחינה רב־תחומית של התופעות הברסלביות העכשוויות; ודיון מחודש במקומו של רבי נחמן בעיצובה של המודרניות היהודית כאבן יסוד בעיצוב הספרות העברית המודרנית וכמקור השראה(ישיר או עקיף) לסופרים יהודים כמו קפקא.

כתבי רבי נחמן מברסלב הופכים אפוא למוקד המחבר יחדיו קבוצות ודמויות הרחוקות אלו מאלו. הכנס המתוכנן מזמן הזדמנות יוצאת דופן להפגיש חוקרים מדיסציפלינות שונות, אמנים, אנשי רוח ואנשי דת העוסקים במשנתו.

בין הסוגיות שיידונו בכנס:

א. מצב המחקר בתחום יצירתו של רבי נחמן: הגות, ספרות, ריטואלים חדשים, הנהגות ועצות.

ב. תולדות הספרות הברסלבית מימי רבי נחמן ועד היום.

ג. רבי נחמן והיצירה היהודית: חסידות, השכלה, ספרות ויצירה עד ימינו.

ד "ברסלבים ישנים" ו"ברסלבים חדשים" - ההתפשטות הנוכחית והשלכותיה.

ה. אומן.

ו. ברסלב באמנות, בספרות ובקולנוע.

חברי הוועדה האקדמית:

פרופ' אברהם יצחק גרין, פרופ' בועז הוס, ד"ר זוהר מאור, פרופ' יונתן מאיר, פרופ׳ צבי מרק, פרופ' חביבה פדיה, פרופ' אמנון רז־קרקוצקין, פרופ' אלחנן ריינר, פרופ' גלילי שחר, דפנה שרייבר.