Search
  • Ittai Malbin

פרסום מצטיין של חוקרים צעירים תשע"ו - 2015/16

פרסום מצטיין של חוקרים צעירים תשע"ו 2015-2016 השותפות הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומרכז-מזרח אירופה

השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומרכז-מזרח אירופה תעניק פרס שנתי בגין פרסום מצטיין (ספר או מאמר) אשר פורסמו בשנה"ל תשע"ו על ידי חוקרים צעירים לתואר שלישי.

השותפות מזמינה חוקרים ממגוון תחומים במדעי הרוח והחברה (היסטוריה, ספרות, דתות, סוציולוגיה, מדע ה

מדינה, משפט) אשר מחקרם נוגע לאיזור הגאוגרפי של מזרח ומרכז אירופה ואשר רשומים לאחת מן האוניברסיטאות החברות בשותפות (אונ' בן גוריון בנגב, אונ' בר אילן, אונ' חיפה, האונ' העברית בירושלים, אונ' תל אביב) להגיש לשותפות את פרסומיהם אשר יתחרו על פרס המאמר/ הספר המצטיין לשנה"ל תשע"ו.

על הבקשה לכלול את החלקים הבאים: 1. קורות חיים מפורטים. 2 עותק PDF של הפרסום. 3. אישור על כוונה לפרסם, במידה והחיבור טרם פורסם.

תנאי הפרס הפרס ינתן בגין פרסום אשר יצא לאור או אושר לפרסום במהלך שנה"ל תשע"ו. הפרסום עוסק במרחב הגיאוגרפי של רוסיה/ברה"מ או מרכז-מזרח אירופה. לא ניתן לזכות בפרס עבור מאמר שכבר פורסם בעבר בשפה אחרת. סכום הפרס יעמוד על 2000 ש"ח. הזוכה בפרס יתבקש להרצות בכנס החוקרים הצעירים של השותפות בשנה"ל תשע"ז.

את החומרים יש לשלוח בדואר אלקטרוני (נושא: "פרס פרסום מצטיין") לכתובת: iuap@post.tau.ac.il העתק לכתובת: crees@post.tau.ac.il

למידע נוסף על השותפות, בקרו באתר הבית שלנו: http://iuap.haifa.ac.il/index.php/he

המועד האחרון להגשת בקשות הינו 15 באוגוסט, 2016

שם הזוכה יפורסם עד ליום 1 באוקטובר 2016.