Search
  • Ittai Malbin

חדש - בית מדרש לחסידות לסטודנטיות

בית המדרש מיועד לסטודנטיות המעוניינות להעמיק בתורת החסידות במסגרת המאפשרת לימוד יסודי ובלתי אמצעי באווירת בית מדרש. הלימוד יתבסס על לימוד מודרך ב’חברותות’ ועל שעורים. נושאי הלימוד: ספר ה׳תניא׳, תורת ה’שפת אמת’, ׳ליקוטי מוהר”ן׳ וספרות תלמידי הבעש”ט.

התכנית תתקיים בימי שלישי ורביעי. יתקיימו גם פעילויות מיוחדות בסמוך לראשי חודשים ולתאריכים משמעותיים בחסידות. התכנית מיועדת לתלמידות תואר שני ושלישי. בראשה יעמדו ד”ר חנה הנדלר ופרופ’ צבי מרק - התכנית בשיתוף עם הקתדרה לחסידות ע”ש ר’ לוי יצחק מברדיטשב. ניתן לשלב בין המסלול האקדמי למסלול התורני.

יש אפשרות מלגה למתאימות (סכום המלגה הוא בסך 10,000 לשנה, הלימוד גם מעניק פטור מלימודי יסוד. מספר המלגות מוגבל והוא מיועד בעיקרו לנשים הבאות לעשות תואר שני ושלישי בתחומי החסידות באוניברסיטת בר אילן במסגרת היזמה של הקתדרה לחסידות.בנות יעברו ראיון קבלה).

לפרטים נוספים: ד”ר חנה הנדלר hanahen@gmail.com ובמשרדי המדרשה - 03-5318270