Search
  • Ittai Malbin

קורסים חדשים בקתדרה * פתוחים גם לציבור הרחב

הננו שמחים להודיע שהשנה נפתחו שני קורסים חדשים שהם קורסים כללים שפתוחים גם לציבור הרחב ברישום כשומעים חופשים. ר' לוי יצחק מברדיטשב: היסטוריה, הגות, ספרות וניגון – פרופ' צבי מרק (קורס מתוקשב - 13173/01)

ר' לוי יצחק מברדיטשב הוא אחד המנהיגים הבולטים בתנועת החסידות. דמותו מוכרת ונערצת בתנועה החסידית והיא גם משמשת מקור השראה ליוצרים בתחומי הספרות והמוזיקה שאינם נמנים על החסידים. הסיפורים אודות דמותו של ר' לוי יצחק הפכו לנכסי צאן ברזל בתרבות היהודית כמייצגים את כל הטוב והמופתי שבעולם החסידי. בקורס נעסוק הן בהיבטים ההיסטוריים של חייו ופעילותו של ר' לוי יצחק כרב וכאדמו"ר חסידי והן בדמותו כפי שהיא מעוצבת בסיפורת החסידית וביצירות ספרות מאוחרות.

נקדיש מקום גם לשירים ולניגונים המיוחסים לר' לוי יצחק. בתחום ההגות נתייחס לר' לוי יצחק הן כצינור מרכזי לתורת החסידות של רבו המגיד ממזריץ', והן וכהוגה עצמאי, מחבר ספר קדושת הלוי, שהייתה לו השפעה רבה על החסידות בכללה.

הניגון החסידי: תכנים וצורות – מיכאל לוקין וזאב קיציס (13178/01)

מטרת העל של הקורס היא היכרות עם עולם הניגון החסידי, על תכניו וצורותיו. מטרות המשנה: 1. הגדרת התחום. 2. היכרות עם מרחבים מגוונים של מסורות ניגון חסידיות, תוך האזנה והתנסות פעילה של התלמידים. 3. הכרת עולם הניגון החסידי על רקע ההגות החסידית, ההיסטוריה וחקר התרבות. 4. הקניית ידע מקיף על-אודות הניגון החסידי בהיבטיו המוסיקליים והפולקלוריסטיים. 5. הבנת המתחים המובנים בניגון החסידי. 6. הכרת מצב המחקר בנושא.

הקורס יכיל סדרת הרצאות עיוניות, שיכללו הוראה פרונטלית, האזנה מודרכת להקלטות ולביצועים חיים, ואף תרגול פעיל ומשוב של התלמידים בקורס.